Vedtægter

Vedtægter for Tro i Harmoni


§1  Navn og hjemsted

Foreningens navn er Tro i Harmoni.

Foreningen er en landsdækkende folkeoplysende forening stiftet den 12. juni 2012.

Foreningen har hjemsted i Københavns kommune.


§2  Foreningens formål

At fremme og synliggøre aktiviteter der efter bestyrelsens vurdering fremmer harmoni, åbenhed, respekt, dialog og glæde mellem forskellige trosretninger i Danmark.

 

At tage initiativ til arrangementer og andre tiltag for harmoni, åbenhed, respekt, dialog og glæde mellem forskellige trosretninger i Danmark i den udstrækning bestyrelsen vurderer, der er ressourcer i foreningen til det.

 

At informere om andre initiativer harmoni, åbenhed, respekt, dialog og glæde mellem forskellige trosretninger i Danmark/verden.

 

Formålet med foreningen er således ikke, at alle medlemmer bliver ens, men at være en platform for fredelig sameksistens, åbenhed, respekt og glæde mellem forskellige trosretninger i Danmark. Foreningen er ikke en platform for ”forkyndelse”.

 

§3  Optagelse af medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret foreningens formål og vedtægter samt udfyldt indmeldelsesblanket, og som tilhører et godkendt eller anerkendt trossamfund i Danmark. Yderligere kan optages organisationer, der har modtaget og accepteret foreningens formål og vedtægter samt udfyldt indmeldelsesblanket, og som er en del af et godkendt eller anerkendt trossamfund i Danmark.


Stk. 2.  Personer, som tilhører et ikke-anerkendt/ikke-godkendt trossamfund, kan søge bestyrelsen om optagelse. Optagelse er mulig, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for. Organisationer, som ikke er en del af et anerkendte eller godkendte trossamfund, kan søge bestyrelsen om optagelse. Optagelse er mulig, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for.

 

Stk. 3. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.

 

Stk. 4.  Man kan optages som privatperson eller som repræsentant for en organisation. De to typer medlemmer er ligestillede.


Stk. 5. Alle er velkomne uanset etnicitet, køn eller seksualitet.


Stk. 6. Personer, som ikke tilhører et trossamfund, kan optages som forenings-ven. Forenings-venner har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamling og kan ikke optages i bestyrelsen.

 

§4 Kontingent

Foreningens kontingentstørrelser fastsættes på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.


Stk. 2.  Medlemskabet følger kalenderåret.

 

Stk. 3.  Generalforsamlingen kan fastsætte forskellige kontingentstørrelser for forskellige grupper af privatpersoner og organisationer.


§5  Udmeldelse – eksklusion

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til kassereren. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsens fastsatte frist (som skal være medlemmet skriftligt bekendt eller påført indbetalingsblanketten), kan vedkommende slettes som medlem uden forudgående meddelelse.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, f.eks. hvis vedkommende handler i strid med foreningens formål og vedtægter.

 

Stk. 4. Det ekskluderede medlem kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling.


Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, disse skal dog tilhøre mindst fire trosretninger.

 

§6  Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen skal bestå af personer, der går ind for foreningens målsætning, og som aktivt vil arbejde for dens virkeliggørelse.

 

Stk. 2.  Det tilstræbes, at bestyrelsens medlemmer tilsammen tilhører mindst fire forskellige trosretninger.

 

Stk. 3.  Bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen som privatpersoner.


Stk. 4.  Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.


Stk. 5.  Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Ethvert medlem kan kandidere.

 

Stk. 6.  Bestyrelsen består af 9 personer og op til 3 suppleanter og konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 4 medlemmer af bestyrelsen samt 2 suppleanter vælges i lige år. 5 medlemmer af bestyrelsen og 1 suppleant vælges i ulige år.

 

Stk. 7.  Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til bestyrelsen.

 

Stk. 8.  Bestyrelsen træffer afgørelser ved stemmeflertal. Ved stemmelighed træffes afgørelse af formanden. Det tilstræbes dog, at beslutninger træffes i størst mulig enighed, og at der så vidt muligt tages hensyn til alles interesser.

 

Stk. 9.  Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

 

Stk. 10.  Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.

 

Stk. 11.  Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder eller af anden forpligtende karakter, samt mediekontakt, må kun finde sted, når det er godkendt af formanden eller dennes stedfortræder.

 

§7  Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved email til medlemmerne, opslag og annoncering på foreningens hjemmeside.

 

Stk. 3.  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde gennem skriftlig fremsendelse senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 4.  Alle medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage, har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Stk. 5.  En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Stk. 6. Alle afstemninger afgøres ved stemmeflertal, og de afgivne stemmer skal tilhøre mindst tre trosretninger. Det tilstræbes dog, at beslutninger træffes i størst mulig enighed, og at der så vidt muligt tages hensyn til alles interesser.

 

Stk. 7. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.


§8  Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af intern revisor.

8. Eventuelt.

 

§9  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder herom med en motiveret dagsorden.

 

Indkaldelse med dagsorden skal ske senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det.

 

§10  Økonomi

Foreningen bliver drevet af midler, der indkommer i form af medlemskontingent, personlige bidrag, donationer, gaver, tilskud fra det offentlige m.v.

 

Stk. 2.  Kassereren og formanden er de tegningsberettigede og underskriver begge ved beløb på 2.000 kr. og derover. Ved formandens eller kassererens fravær underskriver to bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 3.  Der kan oprettes et hævekort med et maksimumsbeløb på 10.000 kr., som de tegningsberettigede har adgang til.

 

Stk. 4.  Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

 

Stk. 5.  Kassereren udarbejder hvert år regnskabet, som revideres af den interne revisor. Regnskabet godkendes af bestyrelsen før forelæggelse på generalforsamlingen.

 

Stk. 6.  Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 7.  Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§11  Lokalforeninger

Foreningen kan have lokalforeninger.

 

Stk. 2. Lokalforeningers vedtægter skal være i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Stk. 3. Lokalforeningers medlemmer er medlemmerne af foreningen i det geografiske område, der dækkes af lokalforeningen.

 

Stk. 4.  Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for etablering af lokalforeninger. Bestyrelsen skal godkende vedtægterne for lokalforeninger.

 

§12  Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, disse skal dog tilhøre mindst fire trosretninger.


§13  Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor stemmeflertal afgør spørgsmålet.

 

Stk. 3.  På samme generalforsamling, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning, træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle aktiver.

 

I tilfælde af opløsning vil et eventuelt overskud tilfalde et almennyttigt formål og må ikke tilfalde enkeltpersoner. Beslutning herom træffes ved stemmeflertal, disse skal dog tilhøre mindst tre trosretninger.


§14  Datering

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. juni 2012.